مدیران

محمودرضا فرود حقیقی – سرپرست شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

تلفن: ۲۸۹۴۰۰-۰۷۶۴۴